Ως Οικονομική Ελευθερία, για τις ανάγκες της έρευνας, νοείται ότι τα άτομα μπορούν να αποκτούν περιουσιακά στοιχεία χωρίς τη χρήση βίας, απάτης ή κλοπής, ότι προστατεύονται από φυσικές επιθέσεις από άλλους και είναι ελεύθερα να χρησιμοποιούν, να ανταλλάσσουν ή να δίνουν την περιουσία τους, εφόσον οι πράξεις τους δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα των υπολοίπων.

Ο δείκτης μετρά τον βαθμό οικονομικής Ελευθερίας σε πέντε βασικούς τομείς: 

[1] Το «μέγεθος» του Κράτους, δηλαδή κατά πόσο αυτό επιτρέπει, εμποδίζει ή καθορίζει την ατομική – ιδιωτική πρωτοβουλία και

[2] Την απονομή της Δικαιοσύνης και την ασφάλεια των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας: εξετάζεται η προστασία των προσώπων και της περιουσίας τους από επιθέσεις τρίτων

[3] Πόσο ισχυρό είναι το νόμισμα της χώρας

[4] Ελευθερία του διεθνούς εμπορίου

[5] Κανονισμους, ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στην πρόσβαση στην αγορά

Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ