Το CONNECT YOUR CITY, επεκτείνει το δίκτυο του στην πρωτεύουσα της Ευρώπης. Για το λόγο αυτό το Σάββατο 25 Μαΐου και ώρα 20:00, διοργανώνει στον πολυχώρο CAPITAL το πρώτο του Welcome Event. Στόχος της εκδήλωσης είναι να ενημερώσει τον κόσμο των Βρυξελλών καθώς και τους Έλληνες που διαμένουν εκεί για τις επερχόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς επίσης να δώσει το βήμα σε νέους με όραμα να μοιραστούν μαζί μας τις επιθυμίες τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν νέους καλλιτέχνες της μουσικής σκηνής του Βελγίου, να αλληλεπιδράσουν δημιουργώντας νέες επαφές και να ενημερωθούν για τα εκπαιδευτικά και δημιουργικά σεμινάρια του CONNECT BRUSSELS.

Όπως εξηγεί ο Σάββας Χρυσαφίνης, ο υπεύθυνος του προγράμματος :

« Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι δράσεις μας αποκτούν ένα νέο σπίτι στην καρδιά της Ευρώπης & της πόλης των Βρυξελλών. Στόχος μας είναι το πρόγραμμα να αποκτήσει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα, να διευρύνει τις δράσεις του και να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους νέους της Ευρώπης να αποκτήσουν μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, να ανταλλάξουν ιδέες, γνώσεις και να διευρύνουν το πολιτισμικό τους υπόβαθρο»

 Ο Ευστάθιος Ζίκος ως επιστημονικός διεθυντής του CONNECT BRUSSELS και η Αναΐς Βάθη ως υπέυθυνη επικοινωνίας και πολιτιστικών πρoγραμμάτων, δηλώνουν πως « η δημιουργία ενός τέτοιου εγχειρήματος με κέντρο τη νεολαία στην καρδιά της Ευρώπης, έχει ως βασικό στόχο να ενώσει κάθε νέο ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, εθνότητας και κουλτούρας. Το CONNECT BRUSSELS αναπροσδιορίζει τον ρόλο της πολιτιστικής ταυτότητας της Ευρώπης στηρίζοντας και δίνοντας φωνή σε νέους με όνειρα ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς το κοινό και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Λίγα λόγια για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ ιδρύθηκε το 2005. Από το 2005 έως σήμερα στο επίκεντρο της Α.μ.Κ.Ε. ΙΑΣΙΣ βρίσκεται ο άνθρωπος. Βασικοί στόχοι του φορέα αποτελούν η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης,  η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, η δημιουργία ίσων ευκαιριών και νέων προοπτικών για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων του φορέα υπολογίζεται από το 2006 έως σήμερα σε 357.514 άτομα.

Λίγα λόγια για το CONNECT YOUR CITY

Το CONNECT YOUR CITY, είναι το πρώτο ολοκληρωμένο δίκτυο νέων. Αποτελούμενο από πολυάριθμα Κέντρα Νέων, το οποίο έχει ως στόχο την κοινωνικοποίηση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική προετοιμασία και καθοδήγηση των νέων ηλικίας από 16 έως 30 ετών. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες νέων ανθρώπων σε μία εποχή όπου η ανάγκη για στήριξη της νέας γενιάς εμφανίζεται εντονότερη από ποτέ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 0032493842573 ή αποστέλοντας EMAIL στην ηλεκτρινική διεύθυνση anais.vathi@connectyourcity.eu.

Facebook Event : https://www.facebook.com/events/434473753981008/

Capital EAT-DRINK : Rue de Commerce 88, Βρυξέλλες

 

CONNECT YOUR CITY, extends its network to the capital of Europe. For this reason, on Saturday 25 of May at 8 pm, it organizes its first welcome event at CAPITAL. The purpose of the event is to inform the inhabitants of Brussels about the future activities of the organization, as well as to give young people a vision allowing them to share their wishes with us.

During this event, participants will have the opportunity to discover new artists from the Belgian music scene and to foster interactions within the team by creating new contacts and being informed about the educational and creative seminars offered by CONNECT BRUSSELS.

As Savvas Chrysafinis, coordinator and project manager explains:

“We are particularly pleased that our actions have a new home in the heart of Europe and the city of Brussels. Our goal is for the program to have a pan-European character, broaden its actions and give all young people in Europe the opportunity to acquire a common European identity, exchange ideas, acquire knowledge and broaden their culture. “

Efstathios Zikos, Scientific Coordinator of CONNECT BRUSSELS and Anais Vathi, Manager of Communication and Cultural Projects, affirm “the creation of such a youth-centered enterprise in the heart of Europe is aimed at uniting each new individual, without distinction of social class, ethnicity or culture. CONNECT BRUSSELS redefines the role of Europe’s cultural identity by supporting and giving voice to young people with dreams and ambitions”.

It should be noted that the event is open to the public.

About IASIS

Nonprofit Urban Organization IASIS was founded in 2005. The main objectives of the organization are to provide psychosocial support, psychologic and counseling services, to combat social exclusion of vulnerable groups, to create equal opportunities and new perspectives for vulnerable populations. The total number of beneficiaries of the organization has been estimated since 2006 to 357,514.

About CONNECT YOUR CITY

CONNECT YOUR CITY is the first comprehensive youth network aimed at the socialization, education, preparation and mentoring to young people aged from 16 to 30. The program was created at a time when the global economic and cultural crisis was directly affecting young people, with a view to encouraging them and giving them the floor to make their voices heard publicly.

For more information on the event, you can contact us at 0032493842573 or by sending an email to anais.vathi@connectyourcity.eu.

Facebook Event : https://www.facebook.com/events/434473753981008/

Capital EAT-DRINK : Rue de Commerce 88

CONNECT YOUR CITY, étend son réseau à la capitale de l’Europe. Pour cette raison, le samedi 25 mai à 20 heures, il organise son premier événement de bienvenue à CAPITAL. L’événement a pour but d’informer les Bruxellois sur les activités futures de l’organisation et de donner aux jeunes une vision en leur permettant de faire part de leurs souhaits.

Au cours de cet événement, les participants auront l’occasion de découvrir de nouveaux artistes de la scène musicale belge et de favoriser les interactions au sein de l’équipe en créant de nouveaux contacts et en s’informant sur les séminaires éducatifs et créatifs proposés par CONNECT BRUSSELS.

Comme l’explique Savvas Chrysafinis, coordinateur et chef de projet:

“Nous sommes particulièrement heureux que nos actions aient un nouveau foyer au cœur de l’Europe et de la ville de Bruxelles. Notre objectif est de donner au programme un caractère européen, d’élargir ses actions et d’offrir à tous les jeunes en Europe l’occasion dacquérir une identité européenne commune, échanger des idées, acquérir des connaissances et élargir leur culture. “

Efstathios Zikos, directeur scientifique de CONNECT BRUSSELS et Anais Vathi, responsable de la communication et des projets culturels, affirment que “la création d’une telle entreprise centrée sur les jeunes au cœur de l’Europe vise à réunir chaque nouvel individu, sans distinction de classe sociale ou d’appartenance ethnique, ou de culture. CONNECT BRUSSELS redéfinit le rôle de l’identité culturelle de l’Europe en soutenant et en donnant la parole aux jeunes rêveurs et ambitieux.

Il convient de noter que l’événement est ouvert au public.

À propos d’IASIS

Organisation urbaine à but non lucratif IASIS a été fondée en 2005. L’organisation a pour principaux objectifs de fournir un soutien psychosocial, des services psychologiques et de conseil, de lutter contre l’exclusion sociale des groupes vulnérables, de créer des chances égales et de nouvelles perspectives pour les populations vulnérables. Le nombre total de bénéficiaires de l’organisation a été estimé depuis 2006 à 357 514.

À propos de CONNECT YOUR CITY

CONNECT YOUR CITY est le premier réseau complet de jeunes axé sur la socialisation, l’éducation, la préparation et le mentorat pour les jeunes de 16 à 30 ans. Le programme a été créé à un moment où la crise économique et culturelle mondiale touchait directement les jeunes, afin de les encourager et de leur donner la parole pour faire entendre leur voix publiquement.

 

Pour plus d’informations sur l’événement, vous pouvez nous contacter au 0032493842573 ou en envoyant un courrier électronique à anais.vathi@connectyourcity.eu.

Facebook Event : https://www.facebook.com/events/434473753981008/

Capital EAT-DRINK : Rue de Commerce 88,  Bruxelles